Monthly Archives: Lipiec 2017

  • -

Zmiany w Zarządzie i Sądzie Koleżeńskim, 2017-07-15

W dniu 15-07-2017r. Walne Zgromadzenie Członków dokonało uzupełnienia składu Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.

  • W skład Zarządu został powołany Andrzej Kobylarz (aklamacja)
  • W skład SK został powołany Łukasz Zakrzewski (aklamacja)

Zarząd na zwołanym posiedzieniu w tym samym dniu ponownie rozdzielił funkcje Członków Zarządu. Prezesem Zarządu został Andrzej Kobylarz

Gratulujemy Andrzejowi i Łukaszowi.

Pełny skład wszystkich władz Stowarzyszenia jest opublikowany tutaj.


  • -

Zmiana adresu Stowarzyszenia

W związku z uchwaleniem w dniu 15 lipca 2017r. przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 zmiany siedziby Stowarzyszenia na miasto Łódź, Stowarzyszenie WoJOWnicy’15 zmienia adres siedziby na następujący:

90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63

Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.


  • -

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15

Category : Aktualności

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 zgodnie z § 24 – 26  Statutu Stowarzyszenia oraz UCHWAŁĄ ZARZĄDU nr 31/W15/2017 Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 z dnia 28 czerwca 2017 r.

zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15.

Termin pierwszy: 15.07.2017 godz.14:00
W przypadku braku kworum termin drugi : 15.07.2017 godz.15:00
Obrady NWZC Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 odbędą się we wsi Grunwald (woj. warmińsko-mazurskie), w budynku Świetlicy Wiejskiej, Grunwald 20.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie NWZC, przywitanie Uczestników.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania NWZC.
3. Sprawdzenie obecności i kworum według listy obecności.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
6. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
7. Zatwierdzenie porządku obrad.
8. Uzupełnienie składu Zarządu Krajowego. Dyskusja, zgłaszanie kandydatów i głosowanie.
9. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego. Dyskusja, zgłaszanie kandydatów i głosowanie.
10. Zmiany w Statucie. Dyskusja i głosowanie.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia WoJOWnicy’15:
Maciej Lisowski, Łukasz Gwiazda, Beata Kicowska i Lesław Płonka