Informacja o przebiegu Walnego Zebrania Członków – 04-03-2017r.

  • -

Informacja o przebiegu Walnego Zebrania Członków – 04-03-2017r.

Category : Aktualności

4 marca 2017r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15.

 

Było to obowiązkowe, doroczne zebranie sprawozdawcze, podczas którego przedstawiono m. in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu, odbyły się także głosowania w sprawie absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

Tegoroczne Walne Zebranie Członków zostało zwołane dość wcześnie, ponieważ w wyniku narosłych kontrowersji dotyczących spraw personalnych zaszła potrzeba aby WZC jako najwyższa władza w Stowarzyszeniu rozstrzygnęło ostatecznie sprawę wykluczenia jednego z Członków władz Stowarzyszenia  oraz odwołania złożonego od decyzji o usunięciu przez innego z Członków.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji przy udziale zainteresowanych Członków WZC podtrzymało decyzję Zarządu w sprawie usunięcia Członka Zwyczajnego, który wcześniej złożył odwołanie od decyzji o wykluczeniu do WZC.

Wobec przedłużającej się dyskusji w sprawie Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej jeden z uczestników zebrania zgłosił wniosek formalny o natychmiastowe przerwanie dyskusji i również natychmiastowe głosowanie w sprawie wykluczenia Wiceprzewodniczącego KR z grona Członków. Wniosek formalny został przez WZC przyjęty a następnie WZC w kolejnym głosowaniu podjęło decyzję o usunięciu Wiceprzewodniczącego KR.

W dalszym toku obrad Walne Zebranie Członków W’15:

– Postanowiło nadać tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 Posłowi Tomaszowi Rzymkowskiemu

– Zobowiązało Zarząd do podjęcia działań zmierzających do sformalizowania współpracy W’15 ze wszystkimi  pozostałymi stowarzyszeniami identyfikującymi się jako Ruch Kukiza.

– Udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.