Author Archives: L P

 • -

Zmiany w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Sądzie Koleżeńskim – 2018-06-16

Podczas Walnego Zebrania Członków ustalono następujący skład władz Stowarzyszenia:

Zarząd:

Paweł Skutecki – Prezes
Olimpia Tomczyk-Iwko – Wiceprezes
Lesław Płonka – Wiceprezes
Przemysław Budniak – Skarbnik
Wojciech Tamuć – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Kamil Stefański – Przewodniczący KR
Lech Górski – Członek KR
Łukasz Lewandowski – Członek KR
Przemysław Skrzypek – Członek KR
Witold Studniarczyk – Członek KR

Sąd Koleżeński:

Łukasz Barski – Członek SK
Radosław Januszko – Członek SK
Oskar Kwiatkowski – Członek SK
Agnieszka Małecka – Członek SK
Łukasz Zakrzewski – Członek SK


 • -

Zmiany w Zarządzie i Sądzie Koleżeńskim, 2017-07-15

W dniu 15-07-2017r. Walne Zgromadzenie Członków dokonało uzupełnienia składu Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.

 • W skład Zarządu został powołany Andrzej Kobylarz (aklamacja)
 • W skład SK został powołany Łukasz Zakrzewski (aklamacja)

Zarząd na zwołanym posiedzieniu w tym samym dniu ponownie rozdzielił funkcje Członków Zarządu. Prezesem Zarządu został Andrzej Kobylarz

Gratulujemy Andrzejowi i Łukaszowi.

Pełny skład wszystkich władz Stowarzyszenia jest opublikowany tutaj.


 • -

Zmiana adresu Stowarzyszenia

W związku z uchwaleniem w dniu 15 lipca 2017r. przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 zmiany siedziby Stowarzyszenia na miasto Łódź, Stowarzyszenie WoJOWnicy’15 zmienia adres siedziby na następujący:

90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63

Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.


 • -

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15

Category : Aktualności

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 zgodnie z § 24 – 26  Statutu Stowarzyszenia oraz UCHWAŁĄ ZARZĄDU nr 31/W15/2017 Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 z dnia 28 czerwca 2017 r.

zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15.

Termin pierwszy: 15.07.2017 godz.14:00
W przypadku braku kworum termin drugi : 15.07.2017 godz.15:00
Obrady NWZC Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 odbędą się we wsi Grunwald (woj. warmińsko-mazurskie), w budynku Świetlicy Wiejskiej, Grunwald 20.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie NWZC, przywitanie Uczestników.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania NWZC.
3. Sprawdzenie obecności i kworum według listy obecności.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
6. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
7. Zatwierdzenie porządku obrad.
8. Uzupełnienie składu Zarządu Krajowego. Dyskusja, zgłaszanie kandydatów i głosowanie.
9. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego. Dyskusja, zgłaszanie kandydatów i głosowanie.
10. Zmiany w Statucie. Dyskusja i głosowanie.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia WoJOWnicy’15:
Maciej Lisowski, Łukasz Gwiazda, Beata Kicowska i Lesław Płonka


 • -

Media o Stowarzyszeniu Wojownicy’15 i o Publicznym Rejestrze Umów

Category : Aktualności

O wniosku Radnego Miejskiego z Giżycka Łukasza Zakrzewskiego o utworzenie publicznego rejestru umów złożonego 13 lutego 2017r do gmin powiatu giżyckiego w imieniu Stowarzyszenia Wojownicy’15 oficjalnie pisała też lokalna prasa.
Po lekturze artykułów można nawet dojść do wniosku, że media swoimi pytaniami do władz przyczyniły się do utworzenia rejestru w Starostwie Powiatowym w Giżycku.
W artykule z Gazety Giżyckiej można przeczytać jeszcze o dość zachowawczej postawie Starosty Giżyckiego, który wniosek radnego przekazał do opinii prawnej,
by w artykule zamieszczonym na stronie internetowej Radia 5 już przeczytać o pełnej otwartości Starostwa Powiatowego w kwestii umów zawieranych przez ten urząd.
Przypadek? 🙂

O wniosku radnego pisze też Mazurski Goniec z nieukrywanym pesymistycznym nastawieniem do otwartości urzędów w powiecie giżyckim.
Jak się okazało, nie było aż tak źle z tą otwartością 😉

Warto podkreślić, że dwie lokalne gazety wyraźnie zasygnalizowały że wniosek był złożony w imieniu Stowarzyszenia Wojownicy’15 – doceniamy ten gest.

 • -

GT Kraków popularyzuje umiejętność posługiwania się bronią palną

Category : Aktualności

Krakowska Grupa Terenowa Stowarzyszenia Wojownicy’15 rozpoczyna działania mające na celu popularyzację posiadania broni palnej przez obywateli RP.

 • Zdobędziemy pozwolenia na broń, pomożemy zdobyć innym, wesprzemy wiedzą i materiałami szkoleniowymi.
 • Będziemy przekonywać społeczeństwo polskie, że obywatel posiadający legalnie broń palną nie stanowi natychmiast zagrożenia dla innych obywateli.
 • Podejmiemy działania krzewiące kulturę świadomego posiadania broni, będziemy propagować strzelectwo jako znakomitą formę samo szkolenia, rekreacji i wypoczynku, będziemy często odwiedzać strzelnice.
 • Opowiemy o historii posiadania broni palnej przez obywateli w Polsce.

Wszystkich, którzy chcą się przyłączyć do naszych działań zapraszamy.

Jeżeli wojownicy z innych lokalizacji zechcą się dołączyć do nas – wybierzemy osobę do koordynacji naszych działań. Szczegóły i informację proszę szukać na naszym FP.


 • -

Informacja o przebiegu Walnego Zebrania Członków – 04-03-2017r.

Category : Aktualności

4 marca 2017r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15.

 

Było to obowiązkowe, doroczne zebranie sprawozdawcze, podczas którego przedstawiono m. in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu, odbyły się także głosowania w sprawie absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

Tegoroczne Walne Zebranie Członków zostało zwołane dość wcześnie, ponieważ w wyniku narosłych kontrowersji dotyczących spraw personalnych zaszła potrzeba aby WZC jako najwyższa władza w Stowarzyszeniu rozstrzygnęło ostatecznie sprawę wykluczenia jednego z Członków władz Stowarzyszenia  oraz odwołania złożonego od decyzji o usunięciu przez innego z Członków.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji przy udziale zainteresowanych Członków WZC podtrzymało decyzję Zarządu w sprawie usunięcia Członka Zwyczajnego, który wcześniej złożył odwołanie od decyzji o wykluczeniu do WZC.

Wobec przedłużającej się dyskusji w sprawie Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej jeden z uczestników zebrania zgłosił wniosek formalny o natychmiastowe przerwanie dyskusji i również natychmiastowe głosowanie w sprawie wykluczenia Wiceprzewodniczącego KR z grona Członków. Wniosek formalny został przez WZC przyjęty a następnie WZC w kolejnym głosowaniu podjęło decyzję o usunięciu Wiceprzewodniczącego KR.

W dalszym toku obrad Walne Zebranie Członków W’15:

– Postanowiło nadać tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 Posłowi Tomaszowi Rzymkowskiemu

– Zobowiązało Zarząd do podjęcia działań zmierzających do sformalizowania współpracy W’15 ze wszystkimi  pozostałymi stowarzyszeniami identyfikującymi się jako Ruch Kukiza.

– Udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.


 • -

Walne Zgromadzenie Członków – Łódź, 04-03-2017

Category : Aktualności

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 zgodnie z § 24 – 26  Statutu Stowarzyszenia UCHWAŁĄ ZARZĄDU nr 11/W15/2017 Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 z dnia 07 lutego 2017r.

zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15

Walne Zebranie odbędzie się 04-03-2017r.
Adres: Hostel Molo, ul. Okopowa 70/106, 91-849 Łódź
Godzina rozpoczęcia: 11:00
W przypadku braku kworum termin drugi – godzina 12:00

Szczegółowe informacje dot. WZC wszyscy Członkowie otrzymali pocztą elektroniczną.


 • -

Zaproszenie do Łodzi – spotkanie otwarte z Posłami Kukiz’15, 28-01-2017

Tags :

Category : Aktualności

Stowarzyszenie WoJOWnicy’15 ma zaszczyt zaprosić na spotkanie otwarte:

„Łodzianie – obywatele miasta, regionu i państwa”

w którym wezmą udział posłowie na Sejm RP z Kukiz’15, członkowie honorowi i zwyczajni Stowarzyszenia W’15: Andrzej Kobylarz, Piotr Liroy-Marzec, Jarosław Porwich i Marek Jakubiak oraz lek. med. Hubert Czerniak

Spotkanie odbędzie się 28 stycznia 2017 r. w ITP (aula G1) przy ul. Rewolucji 1905 r. 52 w godzinach od 13:00 do 16:00.

Pierwsza część, pod hasłem „Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Łodzi i okolicach”, będzie prowadzona w formie otwartej dyskusji. Zaproszeni posłowie po krótkiej prelekcji udzielą odpowiedzi na pytania przybyłych gości.

Podczas drugiej część, zatytułowanej „Medyczna marihuana w polskich realiach” do dyspozycji przybyłych będą głownie Piotr Liroy-Marzec i lek. med. Hubert Czerniak. Godzinny blok zostanie również oparty na prelekcji oraz otwartej dyskusji.

Celami spotkania są: aktywizacja społeczna obywateli oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu medycznej marihuany w kontekście jej pozytywnego wpływu na zdrowie. Wydarzenie jest pierwszą tego typu inicjatywą naszego Stowarzyszenia na terenie Łodzi, ale stanowiącą początek cyklicznych, obywatelskich dyskusji.

Organizatorem jest powstałe we wrześniu 2015 r. Stowarzyszenie WoJOWnicy’15, zrzeszające ludzi, dla których niefasadowa demokracja oraz podmiotowość obywatela w relacjach z organami państwa stanowią szczególną wartość.

Osoby do kontaktu :
Artur Boratyński, 691-469-579
Krzysztof Chodakowski, 505-969-371
Łukasz Gwiazda, 509-180-867


 • -

Potrafisz Polsko – stanowisko Zarządu W’15 w sprawie bieżącego kryzysu parlamentarnego

Category : Aktualności

Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy ostatnie wydarzenia w Stolicy, również walkę informacyjną jaka im towarzyszy. W tym trudnym czasie rekomendujemy naszym Członkom i Sympatykom zachowanie szczególnego spokoju i rozwagi.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie prowadzący normalne życie, zajmujący się rodziną, pracą i przygotowaniami do Świąt nie mają możliwości śledzenia sytuacji na bieżąco, do zbierania w całość wielu szczątkowych komunikatów dlatego też pozwalamy sobie zaprezentować sprawy możliwie krótko i nie owijając w bawełnę.

Z relacji „naszych” posłów wynika jednoznacznie, że obie strony sporu idą ewidentnie na zwarcie. Coś, czego nie widzimy dostatecznie jasno w przekazach telewizyjnych: ordynarne wyzwiska, buczenie, stukanie w ławy i inne dziwne hałasy podczas obrad. Wzajemne prowokacje i wyprowadzanie się z równowagi, robienie z sali obrad wręcz chlewu. Urywki rozmów między posłami w kuluarach, gdzie obie strony cieszą się z narastającego konfliktu. Szanowni Państwo, naprawdę jesteśmy widzami cynicznie rozgrywanego teatru. Wyglądająca z daleka poważnie blokada mównicy z bliska okazuje się spędem pajacujących celebrytów robiących zawody kto więcej dostał lajków za udostępnioną focię. Tego żadna telewizja nie pokaże, film z posłem Nowoczesnej zeskakującym na jednej nodze ze schodków podwyższenia w sali Sejmu nie zostanie pokazany w TVN.

Do tego wszystkiego dochodzi fakt dobrze ostatnio opisany przez wicemarszałka Tyszkę:

„PiS coraz częściej nagina, obchodzi i łamie prawo. Wczoraj, działając w panice, złamali regulamin Sejmu poprzez zblokowanie głosowania nad poprawkami do budżetu. Problem w tym, że oni nawet do końca nie wiedzą po co to robią. Prowadzą politykę krótkowzroczną, szarpaną, sprowadzającą się często do pustych haseł i PR-u, ale pozbawioną celów strategicznych i spójnej wizji tego jak powinna wyglądać Polska”.

Teraz „okrągłostołowa” część opozycji wzywa do buntu, ogłasza ustami redaktora Lisa zamach stanu, redaktor naczelny „Forbesa” opisuje jak zorganizować w Polsce Majdan, we wszystkich mediach budowany jest generalnie nastrój zagrożenia a nas – jedna i druga strona – przygotowuje do wyjścia na ulicę.

Nasz krótki komunikat zakończymy słowami Pawła Kukiza:

„Idziemy w przepaść. Oligarchie partyjne tłuką się o swoje interesy. ‚Debaty’ sejmowe to żenujące spektakle. Jedyny ratunek to zmiana ordynacji i przyspieszone wybory. Ale NIKT z partyjniaków nie jest zmianą ordynacji zainteresowany. Bo obecna daje im dożywotnie prawo wymiany przy żłobie.

Zrozumcie to w końcu. A na dziś proszę – nie angażujcie się po żadnej ze stron. Może się w końcu wzajemnie powybijają.”